نقش کدام عامل را در بنیان های اقتصادی کشور مهمتر ارزیابی می کنید؟